web builder

Algemene voorwaarden

Respect, eerlijkheid en openheid van beide kanten zijn noodzakelijk tijdens een therapietraject. Bij het sluiten van overeenkomsten ga ik daarom uit van de volgende algemene voorwaarden.

Beroepsprofessionaliteit

1. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;

2. Ik ben als therapeut lid van de beroepsvereniging VBAG en ben gehouden en werk volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen door deze beroepsvereniging. Ook sta ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

3. Ik behoud me het recht om cliënten te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven;

4. In geval van klachten is het advies om je onvrede eerst met mij te bespreken zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kun jij je wenden tot de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie ‘Quasir’.

Behandeling

1. Voor de start van een therapietraject sluiten wij samen een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door jou te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan jou een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

2. Jij weet zelf het beste wat goed voor je is en beslist zelf op basis van eigen afwegingen wat je wel of niet wil. Daarom ben jij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en ben jij in persoon aanspreekbaar op jouw gedrag.

3. Gedurende het begeleidingstraject hebben de doelen, middelen en keuzen van jou als client prioriteit boven die van mij als therapeut.

4. De sessies duren minimaal 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaans proces kan ontstaan.

5. Oefeningen die aan jou als cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door jou zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook pas jij interventies waarvan je hebt kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen.

6. Na afloop van iedere sessie word je in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe jij je voelt. Ik adviseer je dan over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Als therapeut aanvaard ik geen aansprakelijkheid als blijkt dat je onverantwoord handelt na de sessie, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of bent aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belanghebbende informatie, hebt verzwegen of achtergehouden. Alle eventuele nadelige gevolgen welke voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor je eigen verantwoordelijkheid.

7. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van jou als cliënt, ben ik vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.

8. Ik behandel geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien je bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

9. Op het moment dat ik kortdurend ziek ben vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

10. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg jouw clientdossier overgedragen aan een waarnemer van praktijk Anke Merkx of wordt de therapie stopgezet. 

11. De behandelovereenkomst geldt voor de duur van de behandeling. De overeenkomst eindigt tussentijds door opzegging van jou als cliënt of van mij als de therapeut. De tot dan afgenomen behandelingen zijn voor rekening van de cliënt.

Kosten en betaling

1. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

2. De betaling van de factuur geschiedt binnen 14 dagen na dagtekening factuur. Bij te late betaling, en blijft betaling ook uit na aanmaning, wordt 15% administratiekosten additioneel in rekening gebracht. Mocht betaling uitblijven dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

3. De sessies vinden plaats in een gehuurde ruimte in Nijmegen.

4. Het is ook mogelijk dat ik voor een sessie naar jou toe kom. Bij afstanden vanaf 15 km worden reiskosten in rekening gebracht van €0,45 per km. Deze komen bovenop de prijs voor mijn diensten.

Annulering van de behandeling

1. Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd. In geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag 18:00 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij overschrijding van deze termijn of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.

2. Indien je later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessie vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht. Bijzondere overmachtssituaties buiten de wil van jou om vallen hier buiten.

EMDR | Regressietherapie | Reïncarnatietherapie | Lichaamswerk | Rouwverwerking | Familieopstellingen | BDE | NDE | Traumatherapie
                     © Ankemerkx.nlAlgemene voorwaarden | Privacyverklaring