free website templates

Privacyverklaring

Waarom deze verklaring?

Volgens de privacywet- regelgeving (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) ben ik verplicht je te informeren over hoe we met jouw gegevens omgaan. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld

Via de diensten die ik verleen worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt afgestaan. Ik vind de bescherming van en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ik respecteer jouw privacy en doe er alles aan om deze te beschermen. Ik verwerk en beveilig jouw gegevens dan ook met grote zorgvuldigheid.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Ik verwerk gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling en/of begeleiding. Dit bevat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Ik verwerk persoonsgegevens over jou doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Ankemerkx.nl. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, anamnese, alle behandeldata met aantekeningen over de behandeling en bevindingen.

Wanneer van toepassing worden ook gegevens opgeslagen of gedeeld die, na jouw expliciete toestemming, zijn verkregen bij andere zorgverleners, hetzij nodig zijn voor andere zorgveleners, of bij waarneming van mijn praktijk. 

Ik gebruik jouw gegevens om bijvoorbeeld contact op te nemen, voor het uitvoeren van overeenkomsten, voor het afhandelen van betalingen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen rondom zorgdossiervoering.

Geanonimiseerd worden ook IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website verwerkt. Ik zal geen cookies gebruiken die jou als individu kunnen volgen.

Zonder jouw expliciete toestemming deel ik je persoonsgegevens niet met derden. Als ik hier je toestemming voor vraag, is dat enkel in situaties waarin het nodig in voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Jouw cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als Psychodynamisch therapeut, een zorgdossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als je begeleidend Psychodynamisch therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;  
• Adresgegevens;  
• Geboortedatum;  
• Geslacht;  
• Telefoonnummer;  
• E-mailadres;
• Anamnese;
• Alle behandeldata;
• Aantekeningen over de behandeling en bevindingen

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding of therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid van mij als behandelaar;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn boekhouder, een factuur kan opstellen. Dit zijn je NAW-gegevens, datum van behandeling, geboortedatum en een korte beschrijving van het soort consult. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. Hierna zal ik deze vernietigen. Wil je dat jouw dossier eerder dan 20 jaar wordt verwijder, dan kun je dit schriftelijk indienen. 

Recht op inzage, wijziging of aanvulling

Je mag Praktijk Anke Merkx vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of geheel te verwijderen, als je geen klantrelatie (meer) met Praktijk Anke Merkx wilt onderhouden. Je dient het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering schriftelijk of per email in te dienen. Binnen 14 dagen zal jouw verzoek worden gehonoreerd, tenzij anders overeengekomen.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ik deel uitsluitend je persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik sluit een verwerkingsovereenkomst af met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken. Zo zorg ik voor eenzelfde beveiliging van jouw gegevens. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met mij. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat om:

• Websitehosting, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren en e-mail;
• Een doorverwijzer, indien daar sprake van is. Rapportage wordt altijd eerst met jou besproken alvorens deze wordt doorgestuurd.  

Daarnaast zijn er partijen die diensten verlenen, voor jou als klant en voor mij, die daarbij persoonsgegevens verwerken. Wettelijk gezien deel jij jouw gegevens met deze partijen of zijn zij tijdelijk ‘in dienst’ van mij, het gaat daarbij om:

• De bank, vanwege de verwerking van betalingen;
• Eventuele collega’s/partners die mijondersteunen bij de uitvoering van opdrachten waarbij persoonsgegevens worden gedeeld wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. 

Privacybeleid andere websites

Op de website Ankemerkx.nl zijn mogelijk links naar andere websites te vinden. Ik kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Technische en functionele cookies worden gebruikt om deze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via zogenaamde plugins algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat je gegevens niet zijn in te zien en er bijvoorbeeld ook geen bezoekersprofiel van jou wordt opgesteld.

De website Ankemerkx.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit kunnen bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven zijn zoals Google Analytics.

De website Ankemerkx.nl werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, hoeveel mensen een bepaalde pagina bezoeken etc. Deze informatie is voor mij van groot belang. Op basis van deze gegevens kan ik de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat ik niet altijd inzicht heb in de cookies die via mijn website door derde partijen worden geplaatst. Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die ik hierboven niet benoem, laat het me weten via info@ankemerkx.nl

Social media en WhatsApp

Je kunt er voor kiezen om met me contact op te nemen via social mediapagina’s zoals LinkedIn of via WhatsApp. Wanneer je me volgt op een van deze social media kanalen of contact met me opneemt, krijg ik mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die ik van je krijg via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing.

Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zowel mijn computer als mijn online opslag is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website van Ankemerkx.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

• Toegang tot persoonsgegevens is encrypted;
• Apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@ankemerkx.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop ik persoonsgegevens verwerk, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die ik verwerk, kan wijzigen. Ik behoud me het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Bekijk daarom regelmatig deze pagina om te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 8 april 2023.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem dan contact met me op via info@ankemerkx.nl

EMDR | Regressietherapie | Reïncarnatietherapie | Lichaamswerk | Rouwverwerking | Familieopstellingen | BDE | NDE | Traumatherapie
                     © Ankemerkx.nlAlgemene voorwaarden | Privacyverklaring